syarat penggunaan

1. harta intelek.

perkhidmatan, tapak dan semua maklumat dan/atau kandungan yang anda lihat, dengar atau alami di tapak ('kandungan') dilindungi oleh china dan hak cipta antarabangsa, tanda dagangan dan undang-undang lain, dan milik semikonduktor-usa. com atau induk, rakan kongsi, ahli gabungan, penyumbang atau pihak ketiganya.semiconductor-usa.com memberikan anda lesen peribadi, tidak boleh dipindah milik, bukan eksklusif untuk menggunakan tapak, perkhidmatan dan kandungan untuk mencetak, memuat turun dan menyimpan bahagian kandungan yang anda pilih, dengan syarat anda: (1) hanya menggunakan salinan kandungan ini untuk tujuan perniagaan dalaman anda sendiri atau penggunaan peribadi bukan komersial anda; (2) jangan menyalin atau menyiarkan kandungan pada mana-mana komputer rangkaian atau menghantar, mengedar, atau menyiarkan kandungan dalam mana-mana media; (3) jangan ubah suai atau ubah kandungan dalam apa jua cara, atau padam atau ubah sebarang notis hak cipta atau tanda dagangan. tiada hak, tajuk atau kepentingan dalam mana-mana kandungan atau bahan yang dimuat turun dipindahkan kepada anda hasil daripada lesen ini. semiconductor-usa.com mempunyai tajuk lengkap dan hak harta intelek penuh dalam mana-mana kandungan yang anda muat turun dari tapak, tertakluk kepada lesen terhad ini untuk anda menggunakan kandungan secara peribadi seperti yang dinyatakan di sini. anda tidak boleh menggunakan mana-mana tanda atau logo yang muncul di seluruh tapak tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik tanda dagangan, kecuali seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai. anda tidak boleh mencerminkan, mengikis atau membingkai halaman utama atau mana-mana halaman lain tapak ini pada mana-mana tapak web atau halaman web lain. anda tidak boleh menyambung 'pautan dalam' ke tapak, iaitu, mencipta pautan ke tapak ini yang memintas halaman utama atau bahagian lain tapak tanpa kebenaran bertulis.


2.penafian jaminan.

semiconductor-usa.com tidak membuat jaminan atau representasi yang nyata dan tersirat berkenaan dengan mana-mana produk, atau berkenaan dengan tapak, perkhidmatan atau kandungan. semiconductor-usa.com secara nyata menafikan semua waranti dalam apa jua bentuk, nyata, tersirat, berkanun atau sebaliknya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hak milik dan tiada pelanggaran berkaitan produk, tapak, perkhidmatan dan content.semiconductor-usa.com tidak menjamin fungsi yang dilakukan oleh tapak atau perkhidmatan itu tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat, atau kecacatan pada tapak atau perkhidmatan itu akan berlaku. corrected.semiconductor-usa.com tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaan kandungan, atau bahawa sebarang ralat dalam kandungan akan dibetulkan. tapak, perkhidmatan dan kandungan disediakan atas dasar 'seadanya' dan 'sebagaimana tersedia'.

di semiconductor-usa.com, alamat ip pelawat disemak dan dianalisis secara berkala untuk tujuan pemantauan, dan menambah baik laman web kami dengan berkesan sahaja, dan ia tidak akan dikongsi di luar semiconductor-usa.com.

semasa lawatan tapak web, kami mungkin meminta anda untuk mendapatkan maklumat hubungan (alamat e-mel, nombor telefon, nombor faks dan alamat untuk penghantaran/bil). maklumat ini dikumpul secara sukarela - dan hanya dengan kelulusan anda.

 

3. had liabiliti.

semiconductor-usa.com tidak akan bertanggungjawab kepada pembeli atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit, punitif atau teladan (termasuk tanpa had kehilangan keuntungan, kehilangan simpanan atau kehilangan peluang perniagaan) yang timbul daripada atau berkaitan dengan(i) mana-mana produk atau perkhidmatan yang disediakan atau akan disediakan oleh semiconductor-usa.com, atau penggunaan ketidakupayaan untuk menggunakan yang sama;(ii) penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan tapak, perkhidmatan, atau kandungan, (iii) sebarang transaksi yang dijalankan melalui atau difasilitasi oleh tapak;(iv) sebarang tuntutan yang dikaitkan dengan ralat, peninggalan atau ketidaktepatan lain dalam tapak, perkhidmatan dan/atau kandungan;(v) akses tanpa kebenaran kepada atau aliterasi penghantaran atau data anda, (vi) pernyataan atau kelakuan mana-mana pihak ketiga di tapak atau perkhidmatan;(vii) apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan produk, tapak, perkhidmatan atau kandungan, walaupun semikonduktor-usa. com telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Kewajipan dan liabiliti tunggal semiconductor-usa.com untuk kecacatan produk adalah, mengikut pilihan semiconductor-usa.com, untuk menggantikan produk yang rosak tersebut atau membayar balik kepada pelanggan amaun yang dibayar oleh pelanggan oleh itu, dalam apa jua keadaan, liabiliti semiconductor-usa.com tidak melebihi harga belian pembeli. remedi di atas hendaklah tertakluk kepada pemberitahuan bertulis pembeli tentang kecacatan dan pemulangan produk yang rosak dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas pembelian. remedi di atas tidak terpakai kepada produk yang telah mengalami penyalahgunaan (termasuk tanpa had pelepasan statik), pengabaian, kemalangan atau pengubahsuaian, atau produk yang telah dipateri atau diubah semasa pemasangan, atau sebaliknya tidak mampu diuji. jika anda tidak berpuas hati dengan tapak, perkhidmatan, kandungan, atau dengan syarat penggunaan, ubat tunggal dan eksklusif anda adalah untuk menghentikan penggunaan tapak. anda mengakui, dengan menggunakan tapak tersebut, bahawa penggunaan tapak tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

Top